Algemene voorwaarden

@MAAIKE. ONLINE LEGAL SUPPORT is een eenmanszaak gevestigd aan Vaartweg 101, 5106NB in Dongen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76127478 ook wel bekend als @maaike.

ARTIKEL 1. | BEGRIPPEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. @maaike.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 6:231 sub b BW.
 2. opdrachtgever: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met @maaike. een overeenkomst sluit of wenst te sluiten tot het verrichten van werkzaamheden en tevens wederpartij bij de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:231 sub c BW.
 3. opdracht: de werkzaamheden die opdrachtgever door @maaike. uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst wordt gesloten.
 4. schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email.

ARTIKEL 2. | TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, overeenkomsten en werkzaamheden van @maaike.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door @maaike. uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolg opdrachten.
 4. @maaike. mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Opdrachtgever ontvangt hierover vooraf schriftelijk bericht.
 5. In het geval één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 6. In geval van strijd tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen opdrachtgever en @maaike. gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

ARTIKEL 3. | OFFERTES  

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Tarieven zijn exclusief BTW.
 3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan @maaike. voor de aanbieding/offerte juist en volledig zijn.
 4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de werkzaamheden die in de offerte/aanbieding of opdrachtbevestiging zijn omschreven.
 5. @maaike. is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte.

ARTIKEL 4. | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en @maaike. komt tot stand nadat @maaike. een opdracht per email aan opdrachtgever heeft bevestigd. @maaike. gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren       werkzaamheden, tenzij opdrachtgever, zonder onnodige vertraging, schriftelijk laat weten dat dit niet zo is.
 2. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door @maaike. schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

ARTIKEL 5. | PRIVACY

 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van @maaike. van toepassing. Deze is te lezen via www.onlinelegalsupport.nl. @maaike. zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. @maaike. zal de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en kunde uitvoeren. Bij het opstellen van juridische documenten wordt de toepasselijke wet- en regelgeving en rechtspraak in acht genomen. @maaike. neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich maar kan niet garanderen dat opdrachtgever het gewenste resultaat behaald.
 2. @maaike. heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren, als dit volgens @maaike. noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever levert alle gegevens of instructies die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door @maaike. op tijd aan. Als de benodigde gegevens niet op tijd door @maaike. zijn ontvangen, heeft @maaike. het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7. | LEVERTIJD

 1. De door @maaike. opgegeven levertijden zijn slechts een inschatting en kunnen niet als fatale termijn worden gezien.
 2. De levertijd vangt aan op het moment @maaike. alle gegevens, bescheiden en informatie van opdrachtgever heeft ontvangen, die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 3. In het geval @maaike. verwacht dat een levertijd niet gehaald zal worden, zal zij dit aan opdrachtgever schriftelijk laten weten. Een overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever dan niet het recht de overeenkomst met @maaike. te ontbinden of schadevergoeding of een andere vorm van compensatie van @maaike. te eisen.

ARTIKEL 8. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. In het geval tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden nodig is om de overeenkomst goed uit te voeren, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertijd en/of de prijs zal @maaike. opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 2. @maaike. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan @maaike. kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 9. | FACTURATIE EN BETALING

 1. @maaike. heeft de mogelijkheid tussentijds te factureren.
 2. Als de werkzaamheden bestaan uit het opstellen van documenten, wordt de factuur met de laatste conceptversie meegestuurd naar opdrachtgever. Pas na ontvangst van de betaling van de factuur, wordt de definitieve versie van het document door @maaike. aan opdrachtgever toegestuurd.
 3. Tenzij anders is overeengekomen is de betalingstermijn 10 dagen na factuurdatum.
 4. Wanneer opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag @maaike. een maandelijkse rente van 5% en incassokosten van 10% met een minimum van € 150,- in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand gerekend.
 5. Als opdrachtgever de factuur niet op tijd heeft betaald, mag @maaike. de uitvoering van de werkzaamheden uit de overeenkomst uitstellen totdat de betaling door @maaike. is ontvangen.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. @maaike. is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van @maaike. Tot directe schade behoort in ieder geval niet: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten en kosten die hoe dan ook met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht wel goed zou zijn uitgevoerd.
 2. Iedere aansprakelijkheid van @maaike. is beperkt tot maximaal het bedrag dat haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. Als de verzekeraar niet tot uitkering over gaat of de schade niet wordt gedekt onder de verzekering, is de aansprakelijkheid van @maaike. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht.
 3. @maaike. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat @maaike. is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij @maaike. kenbaar behoorde te zijn.
 4. Alle aanspraken uit hoofde van deze algemene voorwaarden verjaren, in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, door verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden door @maaike.

ARTIKEL 11. | VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart @maaike. voor alle aanspraken van derden, inclusief de redelijke kosten van juridische bijstand, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van @maaike.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s, welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website www.onlinelegalsupport.nl worden getoond, berusten uitsluitend bij @maaike. en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van @maaike. worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van @maaike., door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, (model)contracten en algemene voorwaarden te vermenigvuldigen, te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.
 3. In het geval het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is @maaike. gerechtigd haar schade te verhalen op opdrachtgever.
 4. @maaike. mag de kennis en auteursrechtelijke werken die voortkomen uit de uitvoering van de werkzaamheden, gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 13. | GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden aan @maaike. een informatieplicht opleggen.
 2. Geheimhouding wordt door beide partijen ook opgelegd aan de door hen in te schakelen derden.

ARTIKEL 14. | TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op alle door @maaike. gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen @maaike. en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar @maaike. gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

ARTIKEL 15. | KLACHTEN

 1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de service van @maaike. of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij @maaike.
 2. @maaike. zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
 3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Versie 2019

Schuiven naar boven
Copy link
Powered by Social Snap